Huvudsektion

Projektet

RRI Tools: bygger en bättre relation mellan vetenskap och samhälle

I Europa eftersträvas vetenskaplig och teknisk utveckling som inte bara är framstående utan också önskvärd ur samhällets synvinkel. Målen för forsknings- och innovationsprocesser måste därför anpassas efter det omgivande samhällets behov och värderingar. Ansvarsfull forskning och innovation (RRI) bygger på att hela samhället involveras i beslut om utveckling av vetenskap och teknik, så att alla kan bidra till en smart, hållbar och inkluderande tillväxt. Europeiska kommissionens ambitiösa initiativ om ansvarsfull forskning och innovation (RRI) är en övergripande fråga i Horisont 2020, det nuvarande ramprogrammet för forskning och innovation.

I detta sammanhang har projektet RRI Tools inrättats för att ge alla aktörer möjligheten att bidra med sin del till initiativet om ansvarsfull forskning och innovation. Det slutliga målet med RRI Tools är att utveckla en uppsättning digitala resurser som förespråkar, sprider och implementerar RRI inom Horisont 2020. Projektet är finansierat av sjunde ramprogrammet för utveckling inom forskning och teknik (2007–2013).

infografia

RRI Tools kommer att genomföras av 26 organisationer i ett tvärvetenskapligt konsortium lett av den spanska stiftelsen "la Caixa". I konsortiet sammanförs breda erfarenheter av de viktigaste komponenterna i RRI från hela Europa. Projektet i sig strävar efter att vara samarbetsinriktat och inkluderande, för att stimulera kreativitet och betona det delade ansvaret för processen. Forskare, civilsamhälle, utbildningssektor, näringsliv och beslutsfattare kommer i RRI Tools att tillsammans arbeta på utformningen av ett bättre förhållande mellan forskning/innovation och samhället.

För att täcka in 30 länder i det europeiska forskningsområdet har 19 RRI-nav har skapats runtom i Europa. Dessa nav ansvarar för  utbildning i användandet av RRI-verktygen, påverkan på nationella och regionala beslutsfattare, och för att sprida RRI:s koncept. Det slutliga målet är att få till stånd en europeisk Community of Practice som samlar alla individer och organisationer som arbetar enligt RRI:s syn på vetenskaplig och social utveckling, och som kan använda och kontinuerligt utveckla verktygslådan för RRI – RRI Toolkit.

infografia

Go to others modules