VAD ÄR RRI?

Upptäck vad RRI är, 

varför det är viktigt och hur vi kan främja det

RRI i ett nötskal
​Ansvarsfull forskning och innovation är:
 • Att involvera samhället i forskning och innovation tidigt i processerna för att resultaten ska stämma överens med samhällets värderingar
 • Ett paraplybegrepp som knyter ihop olika aspekter av relationerna mellan samhälle, forskning och innovation: samverkan, öppen tillgång, jämställdhet, formell och informell naturvetenskaplig utbildning, etik och politisk styrning.
 • En tvärgående och övergripande fråga i Horisont 2020, EUs ramprogram för forskning och innovation 20142020.
RRI. Mot ett öppet vetenskaps- och innovationssystem som tar sig an samhällsutmaningarna.
Varför RRI?

Vetenskap och teknik har kraft att förändra vår värld, och har gett mänskligheten kapacitet att förändra ekosystem, jordens klimat, och till och med materians livets byggstenar. Forskning och innovation har förbättrat vår värld och våra liv på många sätt, och kommer med största sannolikhet fortsätta att göra det.

Samtidigt med de stora positiva effekterna på välfärd och välmående kan vetenskap och teknik också ibland innebära nya risker och etiska dilemman, misslyckas med att lösa problem och orsaka kontroverser.

De senaste decennierna har mycket gjorts för att minska avståndet mellan vetenskap och samhälle, vilket lett fram till det som inom EU-programmet Horisont 2020 kallas Ansvarsfull forskning och innovation, RRI. RRI innebär att lyfta fram frågor som har med forskning och innovation att göra, att förutse deras konsekvenser och att involvera samhällsaktörer i diskussioner kring hur vetenskap och teknik kan hjälpa till att skapa den slags värld och det slags samhälle vi vill att framtida generationer ska leva i.

 
Några vanliga farhågor

Betyder RRI att dagens forskning och innovation är oansvarig? Inte alls! Många forsknings- och innovationsprocesser beaktar redan en del av RRI-aspekterna. Men det går att göra mycket mer, inte minst att med hjälp av RRI ta ett helhetsgrepp på hur forskning och innovation relaterar till samhället.

Gäller RRI även för grundforskning? Ja, de forskarna behöver också ha kopplingar till samhället, inte minst av demokratiskäl.

 
Låt våra experter förklara mer
Vad är ansvarsfull forskning och innovation (RRI)?
Ansvarsfull forskning och innovation: Varför? Vad är det? Med Richard Owen
Vad gör man när man gör RRI?

RRI innebär att genom dialog och medverkan engagera alla aktörer (från individuella forskare och innovatörer till organisationer och ledningar) i forsknings- och innovationsprocessernas alla delar (från målsättning och planering till design, genomförande och utvärdering).

Detta kommer i sin tur att hjälpa forskning och innovation att ta sig an olika samhällsutmaningar till exempel de sju stora utmaningar som EU-kommissionen pekat ut och se till att de stämmer överens med allmänhetens värderingar, behov och förväntningar. Förutom de etiska och samhälleliga vinsterna, blir forskningen bättre, bredare och mer anpassad till vår komplexa verklighet och värld.

Resultat
Att tillämpa RRI är att sträva efter dessa resultat:
LÄRANDERESULTAT

Engagerad allmänhet

Ansvarsfulla aktörer

Ansvarsfulla organisationer

RRI leder till stärkta och ansvarsfulla aktörer genom hela forsknings- och innovationssystemet (forskare, innovatörer, beslutsfattare, företag, civilsamhällsorganisationer och undervisare). Strukturer och organisationer ska skapa möjlighet och ge stöd till aktörer att vara ansvarsfulla, för att säkerställa att RRI blir och förblir verklighet.

FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSRESULTAT

Etiskt accepterade

Hållbara

Önskade

RRI strävar mot resultat som är etiskt accepterade, hållbara och önskade. Lösningen är att öppna upp forskningen genom kontinuerlig och meningsfull dialog med olika samhällsaktörer, för att få fram tillämpningar som är relevanta.

LÖSNINGAR PÅ SAMHÄLLSUTMANINGAR

Sju stora utmaningar

Våra samhällen står inför många utmaningar, något EU-kommissionen har formulerat som de sju ”Stora utmaningarna” – en av de tre huvudpelarna i Horisont 2020. För att stödja europisk policyutvceckling kräver kommissionen att forskning och innovation strävar mot att finna lösningar till dessa stora samhällsutmaningar.

Processkriterier

Att bedriva ansvarsfull forskning och innovation innebär att processerna kännetecknas av:

Mångfald och inkludering: att tidigt i F&I-processen involvera en mångfald aktörer och allmänheten för att få mer användbar och högkvalitativ kunskap. Det stärker demokratin och breddar expertisen, disciplinerna och perspektiven.

Framsynthet och reflektion: att föreställa sig effekter och reflektera över underliggande antaganden, värderingar och syften för att bättre förstå hur F&I formar framtiden. Det leder till värdefulla insikter och ökar möjligheterna att agera utifrån det vi vet. 

Öppenhet och transparens: att kommunicera om metoder, resultat, slutsatser och effekter på ett balanserat sätt för att möjliggöra granskning och dialog. Det gynnar både synligheten och förståelsen för F&I.

Lyhördhet och flexibilitet: att kunna ändra tankesätt och beteenden utifrån förändrade omständigheter, kunskaper och perspektiv. Detta möjliggör handlande i samklang med intressenters och allmänhetens behov.  

Normgivande ramverk för RRI: de sex policyagendorna

EU-kommissionen har pekat ut konkreta normativa inriktningar i form av sex policyområden som RRI ska främja:

Etik

med fokus på (1) forskningsintegritet: att förebygga att oacceptabel forskning och tveksamma forskningsmetoder används, och (2) vetenskap och samhälle: att vetenskapliga och tekniska framsteg är etiskt godtagbara.

Jämställdhet

handlar om att främja jämn könsfördelning i forskargrupper och beslutsfattande organ, och att alltid beakta genusaspekter inom F&I i syfte att förbättra resultatens kvalitet och samhällsrelevans.

Styrning

som leder fram till en acceptabel och eftersträvansvärd framtid måste (1) vara robust och möjlig att anpassa efter oförutsedd utveckling inom F&I, (2) vara tillräckligt välbekant för att kunna stämma överens med dagens F&I-processer, (3) fördela ansvaret mellan alla aktörer, och (4) använda styrmedel som främjar delat ansvar.

Öppen tillgång

handlar om tillgång till och ägande av information om forskning. Fri och tidig tillgång till vetenskapliga arbeten kan förbättra forskningens kvalitet och underlätta snabb innovation, konstruktiva forskningssamarbeten och effektiv dialog med civilsamhället.

Samverkan

främjar F&I-processer där många samhällsaktörer samarbetar: alla arbetar tillsammans under hela processen för att åstadkomma resultat som stämmer överens med samhällets värderingar, behov och förväntningar.

Naturvetenskaplig utbildning

har fokus på att (1) förbättra nuvarande lärprocesser så att de bättre rustar medborgare med de kunskaper och färdigheter som är nödvändiga för att kunna medverka i F&I, samt (2) öka antalet forskare (främja vetenskaplig karriär).

Sammanfattningsvis

Forskning och innovation kan bara kallas ’ansvarsfulla’ om de (1) syftar till att uppnå särskilda resultat (2) vissa processkriterier är uppfyllda, och (3) flera policyområden berörs.

 I korthet:

 • Målet med RRI är att skapa ett samhälle där F&I-processerna  strävar emot hållbara, etiskt godtagbara och socialt önskade resultat, och
 • RRI gör det på så sätt att ansvaret för vår framtid delas av alla människor och organisationer som berörs av och är involverade i F&I
Vill du veta mer om konceptet?
Here we compile some of the definitions for RRI that can be found in current literature, and in which RRI Tools is basing its working definition. Although it is very far from being a comprehensive bibliography, participants can find here some food for thought and some common ground on which to start. Take into account that the emerging nature of RRI and its broadness possibly means that no ‘one-size-fits-all' definition will be possible, and that processes of negotiation are still taking place, both in the realm of policy and in the domain of science.
2011
A reflection workshop on RRI was held in May 2011 at DG Research in Brussels, attended by a number of experts drawn from academia and policy. Its report , by Hilary Sutcliffe, explains that the concept of RRI includes the following:
 • the focus of research and innovation to achieve a social benefit and the involvement of all stakeholders in society;
 • prioritising social, ethical and environmental impacts and opportunities;
 • anticipating and managing risks to adapt quickly to changing circumstances.
 • openness and transparency becoming an integral component of the research and innovation process.
2012
Richard Owen and Jack Stilgoe, in the 2012 paper "Responsible research and innovation: From science in society to science for society, with society", describe RRI as
 • challenge to ask ourselves "what kind of future we want innovation to bring into the world";
 • an emphasis on science for society, focusing on research and innovation targeted at the major challenges and the ‘right impacts', underpinned by a deliberative democracy;
 • an emphasis on science with society, in which deliberation and reflection are coupled with action, which focuses on institutionalised responsiveness;
 • the framing of responsibility in the context of research and innovation as collective activities with uncertain and unpredictable consequences, "challenging scientists, innovators, business partners, research funders and policy-makers to reflect on their own roles and responsibilities".
Based on previous studies, the European Commission disseminates another definition, where Responsible Research and Innovation
 • means that societal actors work together during the whole research and innovation process in order to better align both the process and its outcomes, with the values, needs and expectations of European society;
 • is an ambitious challenge for the creation of a Research and Innovation policy driven by the needs of society and engaging all societal actors via inclusive, participatory approaches; 
 • is framed by six key issues: engagement, gender equality, science education, open access, ethics, and governance.
2013
René von Schomberg, in "A vision of responsible innovation", puts forward the following working definition:

"Responsible Research and Innovation is
 • a transparent, interactive process
 • by which societal actors and innovators become mutually responsive to each other
 • with a view to the ethical acceptability, sustainability, and societal desirability of the innovation process and its marketable products 
 • in order to allow a proper embedding of scientific and technological advances in our society."
In addition, Stilgoe, Owen and Macnaghten, in "Developing a framework for responsible innovation", describe four dimensions of RRI:
 • anticipation in governance
 • inclusion of new voices
 • responsiveness in the innovation systems
2014
In 2014, RRI Tools was set up. The first objectives of the project are to:
 • gather all relevant knowledge about RRI,
 • establish a common, working definition for it
 • test it in an iterative process with the wide range of stakeholders that will be involved in the project
 • share it with the growing RRI Community of Practice
Vidare läsning
Att främja RRI: RRI-verktygen

I RRI-verktygslådan finns en mängd resurser som kan hjälpa dig utveckla din förståelse av RRI och din förmåga att arbeta RRI-mässigt.

VERKTYG

Använd handledningar, riktlinjer och ”hur-gör-man” för att tillämpa RRI.

INSPIRERANDE EXEMPEL

Hitta inspiration till RRI bland europeiska framgångssagor.

BIBLIOTEK

Lär dig om RRI genom artiklar, rapporter, analyser mm.

PROJEKT

Ta reda på vad andra projekt har åstadkommit och hitta projektpartners.

HUR-GÖR-MAN

Få konkreta exempel på hur man kan tillämpa RRI i olika sammanhang.

VERKTYG FÖR SJÄLVREFLEKTION

Reflektera över hur ansvarsfullt ditt eget praktiska arbete är.

UTBILDNINGSMATERIAL

Arrangera utbildningar om RRI med hjälp av våra RRI-exempel och presentationer.

KOMMUNIKATIONSMATERIAL

Sprid budskapet om RRI med videor och presentationer.