QUÈ ÉS RRI?

Descobreix el que significa l’RRI,

per què és important i com fomentar-la

L’RRI en poques paraules
La Recerca i Innovació Responsables (RRI, per les seves sigles en anglès) és:
  • Un programa que permet participar a la societat en la ciència i la innovació « des de l’inici» dels processos d'R+I per harmonitzar els seus resultats amb els valors de la societat.
  • Un concepte aglutinador que connecta diversos aspectes de la relació entre la R+I i la societat: participació ciutadana, accés obert, igualtat de gènere, educació científica, ètica i governança.
  • Un tema transversal a l'Horizon 2020, el programa de la UE per a la recerca i innovació 2014-2020.
RRI. Cap a un sistema d'innovació i ciència oberta que aborda els grans reptes socials
Per què RRI?

La ciència i la tecnologia són les forces transformadores que han concedit als éssers humans la capacitat de modificar els ecosistemes, el clima de la Terra i, fins i tot, els components bàsics de la matèria i la vida. L'R+I ha millorat el nostre món i les nostres vides de moltes maneres, i probablement seguiran fent-ho.

No obstant això, en paral·lel al gran impacte positiu sobre el benestar humà, la ciència i la tecnologia de vegades generen nous riscos i dilemes ètics, fracassen en la solució dels problemes que haurien de solucionar i estimulen la controvèrsia.

En les últimes dècades, s'han fet molts esforços per reduir la distància entre la ciència i la societat, la qual cosa ha portat a un enfocament en l'àmbit europeu a l'Horizon 2020, anomenat Recerca i Innovació Responsables. L’RRI té com a objectiu treure a la llum els problemes relacionats amb la recerca i la innovació, anticipar-ne les conseqüències i involucrar la societat en el debat sobre com la ciència i la tecnologia poden ajudar a crear el tipus de món i el tipus de societat que volem per a les generacions futures.

 
Algunes de les preocupacions habituals

L'RRI significa que l'R+I actual són irresponsables? En absolut. Moltes de les pràctiques d'R+I ja atenen alguns aspectes dintre del concepte d'RRI. No obstant això, és possible una millora significativa, especialment en considerar l'enfocament holístic proporcionat per l'RRI.

Què significa per a la investigació «bàsica» o «fonamental»? L'RRI també anima els investigadors bàsics a construir ponts amb la societat. Només llavors, en tant que som una comunitat d'R+I, aconseguirem apropar la ciència a la democràcia, i la democràcia a la ciència.

 
Obtenir una visió més clara dels nostres experts
Què són la Recerca i Innovació Responsables (RRI)?
Recerca i Innovació Responsables: Per què? Què és això? Amb Richard Owen
Què fas quan fas RRI?

L'RRI implica la participació de tots els actors involucrats (des de persones innovadores i investigadors/es individuals fins a les institucions i els governs) mitjançant metodologies inclusives i participatives en totes les etapes dels processos d'R+I i en tots els nivells de la governança d'R+I (des de l'establiment del programa fins al disseny, la implementació i l'avaluació).

Alhora, això ajudarà a l'R+I a abordar els reptes socials, com ara els set grans reptes formulats per la CE, i a alinear-se amb els valors, les necessitats i les expectatives d'un públic ampli. Això no només és ètica i socialment valuós, sinó que també produeix una millor ciència, de manera que els programes d'investigació són més diversos i tenen més en compte les complexitats del món real.

Resultats
Adoptar l'RRI ens permetrà aconseguir els següents resultats:
RESULTATS D'APRENENTATGE

Participació ciutadana

Actors responsables

Institucions responsables

L’RRI genera agents capacitats i responsables a tots els sistemes d'R+I (comunitat investigadora, responsables de polítiques, empreses i innovació, entitats de la societat civil, comunitat educativa). Les estructures i organitzacions han de crear oportunitats i proporcionar-los assistència perquè actuïn de manera responsable, assegurant-se que l’RRI es converteixi (i es mantingui) en una realitat sòlida i contínua.
R&I OUTCOMES

Èticament acceptable

Sostenible

Socialment desitjable

Les pràctiques d’RRI han d’anar adreçades a obtenir resultats èticament acceptables, sostenibles i socialment desitjables. Les solucions es troben en l'obertura de la ciència a través de la deliberació contínua i significativa per incorporar les veus de la societat en l'R+I, el que genera aplicacions rellevants de la ciència.
SOLUCIONS ALS REPTES DE LA SOCIETAT
Set grans reptes socials
Les nostres societats fan front a diversos reptes, els quals la Comissió Europea ha formulat com els set «grans reptes socials», un dels tres pilars principals del programa Horizon 2020. Per tal de donar suport a la política europea, la CE exigeix esforços en l'R+I per contribuir a trobar solucions per a aquests grans reptes:
Requisits del procés

Per aconseguir aquests resultats, la pràctica d'una investigació i una innovació més responsables requereix que els processos siguin: 

Diversos i inclusius: implicar una àmplia gamma d'agents i públic en la pràctica de la recerca i la innovació, la deliberació i la presa de decisions per obtenir un coneixement més útil i de més qualitat. Això enforteix la democràcia i amplia les fonts de coneixements, disciplines i perspectives.
Anticipatius i reflexius: visualitzar els impactes i reflexionar sobre els conceptes, els valors i els propòsits subjacents per comprendre millor com l'R+I donen forma al futur. Això dóna lloc a informació valuosa i l'augment de la nostra capacitat d'actuació sobre el que sabem.
Oberts i transparents: comunicar d'una manera equilibrada i significativa els mètodes, resultats, conclusions i implicacions per permetre l'escrutini i el diàleg del públic. Això beneficia la visibilitat i la comprensió de l'R+I.
Capacitat de resposta i canvi adaptatiu: ser capaç de modificar les maneres de pensament i el comportament, les estructures organitzatives generals, en resposta a les circumstàncies, coneixements i perspectives canviants. Això harmonitza les mesures que es prenen amb les necessitats expressades pels actors socials i el públic. 
Un marc normatiu per a l'RRI: les sis agendes polítiques

La Comissió Europea ha proporcionat orientacions normatives més concretes en forma de sis agendes polítiques que l'RRI ha de seguir:

L'ètica
se centra en (1) la integritat de la recerca: prevenció d’una recerca i de pràctiques d’investigació inacceptables; i (2) la ciència i la societat: acceptabilitat ètica dels avenços científics i tecnològics.
La igualtat de gènere
tracta de promoure equips equilibrats quant al gènere, garantir l'equilibri de gèneres en els òrgans encarregats de la presa de decisions, i tenir en compte sempre la dimensió de gènere en l'R+I per millorar-ne la qualitat i la rellevància social dels resultats.
Les disposicions de governança
que condueixen a un futur que sigui alhora acceptable i desitjable han de (1) ser sòlides i prou adaptables per al desenvolupament imprevisible de l'R+I (gestió de fet); (2) ser prou familiars per harmonitzar-se amb les pràctiques existents en l'R+I; (3) compartir la responsabilitat entre una gran varietat d'agents; i (4) proporcionar instruments per fomentar aquesta responsabilitat compartida.
L'accés obert
aborda qüestions de propietat i d'accessibilitat a la informació científica. L'accés lliure i primerenc al treball científic pot millorar la qualitat de la recerca científica i facilitar la innovació ràpida, les col·laboracions constructives entre experts i el diàleg productiu amb la societat civil.
La participació ciutadana
fomenta els processos d'R+I que són col·laboratius i en els que hi treballen diversos actors: tots els actors de la societat treballen junts durant tot el procés per tal d'harmonitzar els seus resultats amb els valors, les necessitats i les expectatives de la societat.
L'educació científica
se centra en (1) la millora del procés educatiu actual per equipar millor els ciutadans amb les competències i els coneixements necessaris perquè puguin participar en debats de recerca i innovació; i (2) l'augment del nombre d'investigadors (promoció de les vocacions científiques).
En resum

La recerca i la innovació només poden ser etiquetades com «responsables» en el cas que (1) estiguin dirigides a assolir determinats resultats; (2) incloguin certs requisits del procés; i (3) s'hagin adoptat diverses agendes polítiques.

En poques paraules:

  • L'objectiu de l’RRI és crear una societat on les pràctiques d'R+I estiguin adreçades a aconseguir resultats sostenibles, èticament acceptables i socialment desitjables.

  • L'RRI ho fa de tal manera que la responsabilitat del nostre futur és compartit per totes les persones i institucions afectades i que avui participen en l'R+I.

Vols saber més sobre el concepte?
Here we compile some of the definitions for RRI that can be found in current literature, and in which RRI Tools is basing its working definition. Although it is very far from being a comprehensive bibliography, participants can find here some food for thought and some common ground on which to start. Take into account that the emerging nature of RRI and its broadness possibly means that no ‘one-size-fits-all' definition will be possible, and that processes of negotiation are still taking place, both in the realm of policy and in the domain of science.
2011
A reflection workshop on RRI was held in May 2011 at DG Research in Brussels, attended by a number of experts drawn from academia and policy. Its report , by Hilary Sutcliffe, explains that the concept of RRI includes the following:
  • the focus of research and innovation to achieve a social benefit and the involvement of all stakeholders in society;
  • prioritising social, ethical and environmental impacts and opportunities;
  • anticipating and managing risks to adapt quickly to changing circumstances.
  • openness and transparency becoming an integral component of the research and innovation process.
2012
Richard Owen and Jack Stilgoe, in the 2012 paper "Responsible research and innovation: From science in society to science for society, with society", describe RRI as
  • challenge to ask ourselves "what kind of future we want innovation to bring into the world";
  • an emphasis on science for society, focusing on research and innovation targeted at the major challenges and the ‘right impacts', underpinned by a deliberative democracy;
  • an emphasis on science with society, in which deliberation and reflection are coupled with action, which focuses on institutionalised responsiveness;
  • the framing of responsibility in the context of research and innovation as collective activities with uncertain and unpredictable consequences, "challenging scientists, innovators, business partners, research funders and policy-makers to reflect on their own roles and responsibilities".
Based on previous studies, the European Commission disseminates another definition, where Responsible Research and Innovation
  • means that societal actors work together during the whole research and innovation process in order to better align both the process and its outcomes, with the values, needs and expectations of European society;
  • is an ambitious challenge for the creation of a Research and Innovation policy driven by the needs of society and engaging all societal actors via inclusive, participatory approaches; 
  • is framed by six key issues: engagement, gender equality, science education, open access, ethics, and governance.
2013
René von Schomberg, in "A vision of responsible innovation", puts forward the following working definition:

"Responsible Research and Innovation is
  • a transparent, interactive process
  • by which societal actors and innovators become mutually responsive to each other
  • with a view to the ethical acceptability, sustainability, and societal desirability of the innovation process and its marketable products 
  • in order to allow a proper embedding of scientific and technological advances in our society."
In addition, Stilgoe, Owen and Macnaghten, in "Developing a framework for responsible innovation", describe four dimensions of RRI:
  • anticipation in governance
  • inclusion of new voices
  • responsiveness in the innovation systems
2014
In 2014, RRI Tools was set up. The first objectives of the project are to:
  • gather all relevant knowledge about RRI,
  • establish a common, working definition for it
  • test it in an iterative process with the wide range of stakeholders that will be involved in the project
  • share it with the growing RRI Community of Practice
Més informació
Fomentar l'RRI: el kit d'eines d'RRI
En el kit d'eines d'RRI pots trobar-hi una gran varietat de recursos que t’ajudaran a desenvolupar la teva comprensió i capacitat per implementar l'RRI:
EINES

Utilitza manuals, guies i instruccions per implementar l'RRI. 

PRÀCTIQUES INSPIRADORES

Inspira’t en casos d'èxit de l'RRI a tota Europa.

BIBLIOTECA
Accedeix a informació sobre l'RRI a partir d'articles, informes, anàlisi creuats i altres.
PROJECTES

Coneix quins altres projectes s'han desenvolupat i troba possibles socis.

INSTRUCCIONS

Coneix exemples concrets de com pots posar en pràctica l'RRI en diferents contextos.

EINA D'AUTOREFLEXIÓ

Pensa en com d'RRI és la teva pràctica professional

MATERIALS DE FORMACIÓ

Organitza cursos de formació sobre l'RRI mitjançant casos pràctics i presentacions

MATERIALS DE COMUNICACIÓ
Parla de l'RRI amb vídeos i presentacions.